ޙައިޟުވެފައި ހުރި އަންހެން މީހާ ރަނގަޅުވުމުން:

ހ. ފަތިސް ގަޑީ ރަނގަޅުވެއްޖެނަމަ ފުރަތަމަ ކުރާނީ ފަތިސް ނަމާދެވެ.
ށ. މެންދުރު ގަޑީ ރަނގަޅުވެއްޖެނަމަ ކުރާނީ މެންދުރު ނަމާދެވެ.
ނ. ޢަޞްރު ގަޑީ ރަނގަޅުވެއްޖެނަމަ ކުރާނީ މެންދުރާއި ޢަޞްރު ނަމާދެވެ.
ރ. މަޣުރިބް ގަޑީ ރަނގަޅުވެއްޖެނަމަ ކުރާނީ މަޢުރިބް ނަމާދެވެ.
ބ. ޢިޝާ ގަޑީ ރަނގަޅުވެއްޖެނަމަ ކުރާނީ މަޣުރިބް އާއި ޢިޝާއެވެ

ޖަވާބް ދެއްވީ ޑރ. މުހައްމަދް އިޔާޒް އަބްދުލް ލަތީފް.